Kawecki Zbigniew

Pseudonim: „Brzoza”
Członek specjalnego zespołu w Oddziale II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Urodził się 26 III 1908 w Jaworznie koło Chrzanowa jako trzecie, najmłodsze, dziecko Bolesława Franciszka i Krystyny Jadwigi z Abstorskich,
-Do 12 roku życia przebywał we Lwowie gdzie ukończył szkołę ludową i rozpoczął naukę w gimnazjum. W latach 1918/19 brał udział w walkach o obronę Lwowa.
-Rodzina przeniosła się do Krakowa gdzie w 1926 r. zdał maturę w VIII Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym i rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
-W styczniu 1933 r. uzyskał stopień magistra filozofii z zakresu biologii ogólnej.
-W grudniu 1933 r. uzyskał tytuł doktora filozofii z zakresu zoologii.
-W 1929 r., jeszcze na studiach, rozpoczął pracę jako asystent w Stacji Ochrony Roślin w Krakowie.
-Jest instruktorem ZHP, członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” oraz Związku Inteligencji Ludowej.
-Od 1936 r. objął kierownictwo Stacji Ochrony Roślin w Kielcach przy Kieleckiej Izbie Rolniczej. Stanowisko to piastował także podczas okupacji choć zmieniała się siedziba stacji (w latach od 1941 do sierpień 1943 Radom).
-Od listopada 1939 r. pod pseudonimem „Brzoza” żołnierz SZP-ZWZ-AK. Ze względu na swoją funkcję w niemieckiej administracji należy do specjalnego zespołu podlegającego bezpośrednio szefowi Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce.
-W okresie okupacji bierze także udział w konspiracyjnym ruchu ludowym Stronnictwa Ludowego „ROCH” . Wchodził w skład jego wojewódzkiego kierownictwa.
-15 lutego 1945 r. aresztowany przez sowietów i osadzony na Uralu skąd powrócił w 1947 r.
-W latach 1947-58 mieszka w Krakowie gdzie wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.
-W 1957 r. uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
-Od 1958 roku mieszka w Warszawie i wykłada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
-W 1964 r. uzyskuje tytuł profesora zwyczajnego na SGGW Warszawa.
-30 września 1978 r. przechodzi na emeryturę.
Zmarł 26 I 1981 w Warszawie; pochowany w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim