Zadania

     W początkowym okresie działał, jako Oddział Zaopatrzenia (Gospodarczy) i zajmował się głównie zaopatrzeniem finansowym oraz nadzorem nad właściwym wydatkowaniem i rozliczaniem dotacji.

     Dopiero Rozkaz nr 5 z dnia 9 lipca 1943 Komendy Głównej AK ustalił szczegółową strukturę organizacyjną Oddziału IV. Na podstawie tego rozkazu szefów tych oddziałów przemianowano na kwatermistrzów, a sam oddział nazwano Oddziałem Kwatermistrzowskim. W jego skład miały wchodzić następujące wydziały:

Uzbrojenia,

Intendentury,

Zdrowia,

Weterynarii,

Taborów,

Służby Motorowej,

Służby Geograficznej,

Służby Jenieckiej,

Poczty Polowej.


Pozostałe wydziały znajdowały się w stanie szkieletowym i zadania ich sprowadzały się do przygotowywania planów.

WYDZIAŁ UZBROJENIA

Prowadził ewidencję i nadzór nad posiadaną bronią, koordynował akcję zabezpieczania i rozdziału broni zrzutowej, prowadził zakup broni. Od lipca 1942 roku wydział kierował całością prac związanych z konspiracyjną produkcją broni (do tej pory zadania te wypełniał głównie Oddział II oraz referaty walki bieżącej - było to oczywiście zamierzenie bowiem rzeczywistość okupacyjna powodowała inne rozwiązania.

WYDZIAŁ INTENDENTURY

Prowadził wszystkie sprawy o charakterze budżetowo-gospodarczym: bieżące potrzeby, wynagrodzenie pracowników, zaopatrzenie materiałowe dla oddziałów partyzanckich, ewidencja materiałów i surowców wroga oraz opracowanie planu działalności służb kwatermistrzowskich w okresie Powstania.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Kierował własną siatką uwzględniając przede wszystkim oddziały partyzanckie. Zajmował się zaopatrzeniem w środki medyczne. Wspólnie z Wojskową Służbą Kobiet prowadził akcję szkolenia niższego personelu sanitarnego. Organizował konspiracyjne punkty medyczne.

WYDZIAŁ SŁUŻBY JENIECKIEJ

Inicjował wysyłanie paczek do obozów jenieckich, a w późniejszym czasie także dla więzionych członków konspiracji.

Pozostałe wydziały znajdowały się w stanie szkieletowym i zadania ich sprowadzały się do przygotowywania planów. Z biegiem czasu przyjeto nazewnictwo referaty. Obowiązywało ono także w niższych szczeblach dowodzenia gdzie organizowano struktury kwatermistrzoskie. 


     Rzecz niebywała, nie tylko w innych obwodach, ale i okręgach: w pionie kwatermistrza Okręgu powstał w Podobwodzie Skarżysko-Kamienna w 1943 roku konspiracyjny leśny wojenny cmentarz partyzancki, na którym pochowano 34 poległych żołnierzy.     Kwatermistrz współpracował z Centralną Opieką Podziemia „Opus” oraz konspiracyjną organizacją właścicieli ziemskich zaopatrującej i współpracującej z AK o kryptonimie „Uprawa” - jej zadania są opisane w osobnym rozdziale.

     Działalność służb oddziału koncentrowała się głównie na finansowaniu potrzeb podziemia. Fundusze na ten cel otrzymywane były w formie dotacji z Komendy Głównej AK na podstawie rozdzielnika według zapotrzebowania Okręgu. Pieniądze przesyłano za pośrednictwem sieci łączności okręgu do kasy, która mieściła się w Radomiu. Pieniądze przechowywał Lisiecki Władysław „Skarbek” oraz jego żona Lisiecka Felicja „Ewa”.


     Komórki kwatermistrzowskie Okręgu rozmieszczone w terenie posiadały skrzynki kontaktowe i punkty pracy w Skarżysku-Kamiennej, Szydłowcu, Radomiu i Kielcach.
     Kwatermistrz Okręgu w okresach kwartalnych kontrolował gospodarkę finansową i sporządzał sprawozdania do Komendy Głównej AK. Kontrola dotyczyła wszystkich komórek Sztabu Okręgu oraz struktur terenowych.

Obsada personalna oddziału:

Na przestrzeni okupacji niemieckiej obsada stanowiska szefa oddziału przedstawiała się następująco:

-Hempel Kazimierz kpt. „Marek”, „Edward” w 1940 roku
-NN mjr. „Edward” – od końca 1940 roku do 30 września 1941 roku, kiedy został aresztowany na stacji w Częstochowie,
-Wolski Mieczysław mjr./ppłk int. dypl. „Radek” – od początku 1942 roku do stycznia 1945 roku.

W drugiej połowie 1944 roku (stan na 1.XI.1944r.) struktura i obsada Oddziału przedstawiała się następująco:
Szef Oddziału – Wolski Mieczysław mjr./ppłk int. dypl. „Radek”
Szef Referatu Intendentury i zastępca szefa Oddziału – Talko Włodzimierz kpt./mjr int. dyp. „Obuch”
Zastępca Szefa Referatu Intendentury – Basendowski Władysław inż. mech. „Bogdan”
Kierownik Kancelarii Szefa Referatu Intendentury – Lipska Maria „Bogna”
Kierownik kancelarii – Paul-Krószyńska Maria „Maryla”
Referent materiałowy – NN „Celestyn”
Referent kontroli – NN „Mila”
Skarbnik – Lisicki Władysław „Skarbek”
Szef Referatu Sanitarnego – Zienkiewicz Aleksander mjr./ppłk „Siostrzeniec”
Szef Referatu Uzbrojenia – Kosko Kazimierz kpt. art. „Witold”
Szef Referatu Komunikacji – Poniatowski „Rafał”
Zastępca Szefa Referatu Komunikacji – NN „Korczak”
Komendant rejonu I – NN „Radzymiński”
Komendant rejonu II – NN „Kamieńczyk”
Komendant rejonu III – NN „Łoza”
Komendant rejonu IV – NN
Kierownik Łączności – NN „Zenita”
Szef Referatu Przemysłu Wojskowego – NN „Bohdan”
Szef Referatu Motoryzacji –

 

Źródła

Opracowano na podstawie:
Borzobochaty W. „JODŁA”
Rell J. Okręg radomsko-kielecki Armii Krajowej w Rozwój Organizacyjny Armii Krajowej

Wróć